گروگ تحریر

ادامه عگسها عروسی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 15:42 - چهارشنبه 24 شهریور1389

 

سلام

ازخداوندمتعال آرزوی امنیت برای ایران عزیزوآبادانی شهرستان سیریک وعقل به جوانان بیابان برای دوری ازاعتیادخانمان براندازوانشالله تاباشددرکشورعزیزمان جشن باشدوسروروشادمانی وامنیت که نعمت خدادادی است هرچندپنهان است ازنظراماازهمه چیزواجب ترامیدوارم جوانان عزیزشهرستان سیریک قدروارزش این نعمت رابدانندوخودشان دنبال اعتیادنروندامابنده نگرانم همان گونه که مسئولین نیزنگرانی دارندکه نکندخدای نه خواسته جوانان ماناخودآگاه بدام اعتیاددرافتندکه آن وقت نجات شان مشکل میشودوبدنامی برای خودوخانواده به بارمی آورندبدنامی جبران ناپزیربنده درآینده یی نزدیک بازم گریزی به اعتیادخواهم زدوگرروزی مجبورشوم عکسهارابه نمایش خواهم گذاشت پس بنده ازدوستان جوانم استدعادارم که اعتیادهرچندزودترکناربگذارند:زنیروبودمردراراستی

زسستی کجی آیدوکاستی!!

Your image is loading...

جوانان ورزش کاروتیمهای فینالیست جام رمضان

 

درجمهوری اسلامی امروزاعتیادجرم نیست ویک بیماری است هرکس به شفاخانه مراجعه کندبستری میشودواورامداوا می کنندکه شایددربیشترازکشورهااعتیادجرم باشدازاین قانون استفاده کنیدوهرچه زودترخودرابه یکی ازبیمارستان هاعمومی ویاخصوصی معرفی کنیدبرای زندگی بهترترک اعتیاد

 

 

ادامه عکسهای عروسی درروستای گروگ

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

ادامه عکسهابعد


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» تصاویرزیبای شیرازره آوردمسافرت ( دوشنبه 7 مهر1393 )
» رخ دادهای بسیارزیبا درغیبت گروگ تحریر ( دوشنبه 7 مهر1393 )
» چه می جوید نگاه خسته من ( سه شنبه 11 شهریور1393 )
» راستی چه بایدکرد ( جمعه 7 شهریور1393 )
» بوی جان می آیدازپشم شتر ( شنبه 1 شهریور1393 )
» بار الها بال پروازم ببخش ( دوشنبه 27 مرداد1393 )
» مدتی این مثنوی تاخیر شد ( دوشنبه 27 مرداد1393 )
» علم را سرمایهٔ بازارگانی داشتن ( شنبه 31 خرداد1393 )
» باهمت جوانان گروک مسجدجامع تعریض وبازسازی شد ( پنجشنبه 29 خرداد1393 )
» آقای جادری استاندارهرمزگان ،فرماندارسیریک معرفی کردند ( سه شنبه 13 خرداد1393 )
» مطلب جدیدی نیست تصاویری ازشهرستان سیریک ( چهارشنبه 31 اردیبهشت1393 )
» بهشت ( دوشنبه 29 اردیبهشت1393 )