گروگ تحریر

ادامه عگسها عروسی

نویسنده : محمد آراسته | تاریخ : 15:42 - چهارشنبه ۲۴ شهریور۱۳۸۹

 

سلام

ازخداوندمتعال آرزوی امنیت برای ایران عزیزوآبادانی شهرستان سیریک وعقل به جوانان بیابان برای دوری ازاعتیادخانمان براندازوانشالله تاباشددرکشورعزیزمان جشن باشدوسروروشادمانی وامنیت که نعمت خدادادی است هرچندپنهان است ازنظراماازهمه چیزواجب ترامیدوارم جوانان عزیزشهرستان سیریک قدروارزش این نعمت رابدانندوخودشان دنبال اعتیادنروندامابنده نگرانم همان گونه که مسئولین نیزنگرانی دارندکه نکندخدای نه خواسته جوانان ماناخودآگاه بدام اعتیاددرافتندکه آن وقت نجات شان مشکل میشودوبدنامی برای خودوخانواده به بارمی آورندبدنامی جبران ناپزیربنده درآینده یی نزدیک بازم گریزی به اعتیادخواهم زدوگرروزی مجبورشوم عکسهارابه نمایش خواهم گذاشت پس بنده ازدوستان جوانم استدعادارم که اعتیادهرچندزودترکناربگذارند:زنیروبودمردراراستی

زسستی کجی آیدوکاستی!!

Your image is loading...

جوانان ورزش کاروتیمهای فینالیست جام رمضان

 

درجمهوری اسلامی امروزاعتیادجرم نیست ویک بیماری است هرکس به شفاخانه مراجعه کندبستری میشودواورامداوا می کنندکه شایددربیشترازکشورهااعتیادجرم باشدازاین قانون استفاده کنیدوهرچه زودترخودرابه یکی ازبیمارستان هاعمومی ویاخصوصی معرفی کنیدبرای زندگی بهترترک اعتیاد

 

 

ادامه عکسهای عروسی درروستای گروگ

Your image is loading...

Your image is loading...

Your image is loading...

ادامه عکسهابعد


دسته بندی :